Logo Gmina Adamów

Baza NGO

Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy
Prezes Zarządu:  Robert Baran
Adres: ul. Kleeberga 36, 21-412 Adamów    
tel.:   
e-mail:
www.tpaio.pl
NR KRS    0000042847
Data wpisu do rejestru:12.09.2001
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Pobudzanie miejscowej społeczności do aktywnego udziału i współdziałania w rozwoju kulturalnym, społecznym i gospodarczym terenu objętego działaniem Towarzystwa tj. Gminy Adamów. Podejmowanie działań w zakresie utrwalania i popularyzacji zasługujących na uwagę wartości obyczajowych, historycznych i patriotycznych oraz walorów przyrodniczych.


Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów „JEDNOŚĆ”
Prezes Zarządu:  Anna Grabowska
Adres:    Sobiska 22, 21-412 Adamów
tel.:   
e-mail:   
swojacy-2008@o2.pl
www.malinowawies.sobiska.pl    
NR KRS    0000303010
Data wpisu do rejestru:03.04.2008
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji; poznawanie, zachowywanie i upowszechnianie wiejskiej kultury tradycyjnej; inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej; wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; poprawa standardu życia społeczności wiejskiej.


Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej
Prezes Zarządu: Iwona Adamska
Adres:    Wola Gułowska 68, 21-481 Wola Gułowska
tel.:  25 7550215; +48 609801969 
e-mail:  tpwolagulowska@gmail.com 
www.przyjaciele.wolagulowska.com 
NR KRS    0000306875
Data wpisu do rejestru:27.05.2008
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Integracja społeczności lokalnej; ochrona zabytków kultury umysłowej i materialnej regionu; pielęgnowanie miejscowych tradycji oraz ich popularyzacja; upamiętnianie regionalnych miejsc pamięci narodowej; angażowanie intelektualistów i władz samorządowych w problemy regionu; wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej na rzecz regionu; promocja regionu na zewnątrz.


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Budziska
Prezes Zarządu:  Bogdan Berliński
Adres:    Budziska 28, 21-412 Adamów
tel.:   697746332
e-mail:   
stowarzyszeniebudziska1@onet.pl
www.    
NR KRS    0000386093
Data wpisu do rejestru:13.05.2011
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego; wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego wsi Budziska.


Stowarzyszenie Oświatowe „KAGANEK”
Prezes Zarządu:  Zenobia Weronika Józwik
Adres:    Zakępie 17A, 21-412 Adamów
tel.:   25 755 46 27
e-mail:   
so.kaganek@wp.pl
www.spzakepie.pl    
NR KRS    0000401687
Data wpisu do rejestru:10.11.2011
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju oświatowego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego Zakępia i okolic; prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej; inicjowanie organizowanie i wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, w tym również dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych; podejmowanie działań przeciwdziałających powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi oraz marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków
Prezes Zarządu:  Renata Pawlikowska
Adres:    Wola Gułowska 68, 21-481 Wola Gułowska
tel.:   25 755 02 15
e-mail:   
www.    
NR KRS    0000470819
Data wpisu do rejestru:24.07.2013
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: popularyzacja, utrwalanie i zachowanie pamięci o bohaterskich czynach bojowych Samodzielnej Grupy operacyjnej „POLESIE” dowodzonej przez generała Franciszka Kleeberga w wojnie obronnej 1939 roku. 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół im. gen. F. Kamińskiego w Adamowie
Prezes Zarządu: Jerzy Jóźwik
Adres:    ul. Cmentarna 6, 21-412 Adamów
tel.:   25 755 31 69
e-mail:   
sympatycy.zs@gmail.com
www.zswadamowie.pl    
NR KRS    0000447657
Data wpisu do rejestru:16.01.2013
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Utrzymywanie i rozwijanie łączności pomiędzy szkołą i jej absolwentami dla pielęgnowania tradycji szkoły; współdziałanie i współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, radą rodziców i samorządem uczniowskim; ochrona interesów szkoły; pomoc w sytuacjach życiowych i zawodowych członków stowarzyszenia; udzielanie wsparcia i wszechstronnej pomocy w działalności szkoły; realizowanie przedsięwzięć naukowych, oświatowo-wychowawczych, technicznych, kulturalnych, poznawczych, turystycznych oraz współpracy i wymiany międzynarodowej; działanie na rzecz aktywizacji zawodowej wśród członków stowarzyszenia; wszechstronne propagowanie działalności szkoły, jej absolwentów i nauczycieli; wspieranie przedsiębiorczości wśród członków stowarzyszenia; działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych szkoły; udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej; tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych; wspomaganie szkoły w nawiązywaniu współpracy ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Ochotnicza Straż Pożarna w Adamowie
Prezes Zarządu:  Andrzej Józwik
Adres:    ul. Cmentarna 33, 21-412 Adamów
tel.:   695113011
e-mail:   
ospadamow@o2.pl
www.    
NR KRS    0000298493
Data wpisu do rejestru:20.02.2008
Forma prawna  stowarzyszenie 
Cele statutowe: Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z PSP, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz działania na rzecz ochrony środowiska.


Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Gułowskiej
Prezes Zarządu:  Waldemar Bancerz
Adres:    Wola Gułowska 68, 21-481 Wola Gułowska
tel.:   
e-mail:   
www.    
NR KRS    0000298421
Data wpisu do rejestru:05.02.2008
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; działania na rzecz ochrony środowiska; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.


Ochotnicza Straż Pożarna w Hordzieżce
Prezes Zarządu:  Mieczysław Stanisław Dzido
Adres:    Hordzieżka 30, 21-412 Adamów
tel.:   
e-mail:   
www.    
NR KRS    0000472723
Data wpisu do rejestru:11.09.2013
Forma prawna  stowarzyszenie 
Cele statutowe: zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; udział w akcjach ratowniczych; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu; działania na rzecz środowiska; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Adamowie
Prezes Zarządu: Robert Cąkała
Adres:    ul. Targowa 25, 21-412 Adamów
tel.:   
e-mail:   sokoladamow1949@gmail.com
www.    
NR REJESTRU   7/99
Data wpisu do rejestru:05.07.1999
Forma prawna  stowarzyszenie kultury fizycznej
Cele statutowe: Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków Klubu oraz do podnoszenia ich poziomu sportowego; rozwijanie wśród społeczności lokalnej kultury fizycznej w różnych formach wychowania fizycznego, sportu, turystyki i krajoznawstwa; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Klubu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród lokalnej młodzieży.


Klub Biegacza V-Max Adamów
Prezes Zarządu:  Paweł Młodzikowski
Adres:    ul. Targowa 25, 21-412 Adamów
tel.:   
e-mail:   
kbvmax@o2.pl
www.kbvmax.pl
NR KRS 0000579390
Data wpisu do rejestru:12.11.2015
Forma prawna  stowarzyszenie
Cele statutowe: Krzewienie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności popularyzowanie idei biegania.

Spółdzielnia Socjalna "Niedźwiadek" w Adamowie

Prezes Zarządu:  Anna Cąkała
Adres: ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów    
tel.:   503720690
e-mail: spoldzielnianiedzwiadek@adamow.pl
www.
NR KRS    0000501907
Data wpisu do rejestru:13.03.2014
Forma prawna:  spółdzielnia

Cele statutowe: przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.
Spółdzielnia podejmuje działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania, a także działania mające na celu odbudowania i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Stowarzyszenie Modry Len w Adamowie

Prezes Zarządu:  Alina Krystyna Górczyńska

Adres: ul. Targowa 25, 21-412 Adamów

tel.:   
e-mail:
www.
NR KRS    00000590020

Data wpisu do rejestru: 04.12.2015
Forma prawna:  stowarzyszenie

Cele statutowe: poznawanie, zachowanie i upowszechnianie wiejskiej kultury tradycyjnej; poznawanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat przeszłości Adamowa i okolic; inicjowanie i kreowanie działań społecznych, edukacyjnych i gospodarczych na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji; wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu gminy Adamów; poprawa standardu życia społeczności wiejskiej.

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.