Logo Gmina Adamów

Program Rewitalizacji

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA OPRACOWANIE DOKUMENTU

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ADAMÓW NA LATA 2017-2023

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023, która odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie przy ul. Kleeberga 5C.

W programie konferencji:

 • powitanie i otwarcie konferencji –Sławomir Skwarek-Wójt Gminy Adamów,
 • omówienie znaczenia procesu rewitalizacji dla rozwoju gminy Adamów – Michał Flis,
 • omówienie procesu opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023 – Michał Flis,
 • omówienie możliwości pozyskania dofinansowania na wskazane w Programie kluczowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Michał Flis,
 • panel dyskusyjny.

Działania towarzyszące:

 • piknik na terenie zielonym przy bibliotece (m.in. zabawy muzyczne i animacyjne, poczęstunek).

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023

Niniejszy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Program Rewitalizacji, na głównej stronie gminy Adamów: http://www.adamow.pl/ w dniu 26 maja 2017 r. Konsultacje prowadzone będą                   w dniach 26 – 31.05.2017 r. do godz.12  w następujących formach:

 1. zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Adamów ul. gen. F. Kleeberga 5
  21-412 Adamów lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:
  a.skwarek@adamow.pl
 2. zbierania uwag ustnych do protokołu w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie i pisemnie), jak i czynnej.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO DOKUMENTU ...DOC

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ADAMÓW NA LATA 2017 - 2023 ...PDF

 

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023 Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia mogą być realizowane poza wyznaczonymi obszarami rewitalizacji. Warunkiem jest jednak dokładne uzasadnienie przedsięwzięcia, wykazanie efektywności oddziaływania danego projektu na obszar rewitalizacji oraz realizację celów programu.

Jednocześnie przypominamy, że rewitalizacja to nie remont! Celem rewitalizacji nie jest to, aby było ładniej. Celem rewitalizacji jest pobudzenie/uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie się nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców danego obszaru.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przed ich wypełnieniem należy zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru propozycji projektów/przedsięwzięć w ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji (poniżej przedstawiono diagnozę problemów oraz lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji) oraz wypełniać cele LPR (poniżej cele LPR).

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego. Załącznik nr 1 do Karty projektów zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Do LPR mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych.

Wypełnione Karty przedsięwzięć można składać:

 • Pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy  Adamów ul. Kleeberga 5 , 21-412 Adamów,
 • Bezpośrednio w pokoju nr 4 w budynku Urzędu Gminy,
 • Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy:  a.skwarek@adamow.pl

 Termin składania kart:

 • W terminie od dnia 17 maja 2017 r. do dnia 22 maja 2017 r.
 • Decydująca dla zachowania powyższych terminów jest data wpływu karty do Urzędu Gminy lub moment dostarczenia drogą elektroniczną.

 

GŁOSOWANIE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE PROWADZONE W DNIACH 24-25 MAJA 2017 r.

W związku z trwającym pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w głosowaniu na projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonego w dniach 17-22 maja 2017 r. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych zostało łącznie 18 przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oddanie  głosów na przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najważniejsze i  najbardziej potrzebne w celu ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
Jednocześnie informujemy, że w ramach głosowania można oddać swój głos na 1 przedsięwzięcie.
Swój głos mogą Państwo oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszonego w pod następującym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1FH5KcARPX8lUcYxBCG_2hTCa6klWvsB4a6VkqljXWM0

 

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA W TRAKCIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA GMINY ADAMÓW NA LATA 2017-2023

Wójt Gminy Adamów  serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne wraz z debatą publiczną w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023”. Spotkanie odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) o godzinie 9:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
 Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, w szczególności z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji  (sołectwo Adamów I i sołectwo Wola Gułowska).
Celem spotkania będzie dyskusja w zakresie celów i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W jego trakcie będzie istniała również możliwość zgłoszenia projektu/przedsięwzięcia do LPR.
Po spotkaniu, ok. godziny 10:30 (16 maja 2017 r.) zapraszamy Państwa na spacer studyjny po wyznaczonym obszarze rewitalizacji, pozwalający na doprecyzowanie i negocjowanie rozwiązań oraz kierunków działań Lokalnego Programu Rewitalizacji.  Zbiórka pod Urzędem Gminy w Adamowie.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w pracach nad LPR.

 

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Raport z badania ankietowego dotyczącego rewitalizacji w Gminie Adamów ...PDF

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Adamów

Przedstawiamy Państwu „Diagnozę obszaru gminy Adamów służącą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Przedmiotowy dokument stanowi pierwszą część prac prowadzonych w celu stworzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Adamów na lata 2017-2023”.   
Celem konsultacji jest zapoznanie przedstawicieli społeczności lokalnej ze stanem przygotowań do opracowania programu rewitalizacji w szczególności z diagnozą gminy oraz zgłoszenie uwag do zaprezentowanego dokumentu.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 27.02.-31.03.2017 r. w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Przedmiotowy formularz został umieszczony na stronie: www.adamow.pl/art,749,program-rewitalizacji.html. Wypełnione czytelnie formularze można dostarczyć również:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: a.skwarek@adamow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. F. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”;
c) bezpośrednio do pok. 4 w budynku Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. F. Kleeberga 5, 21-412 Adamów, w godzinach pracy Urzędu.

Diagnoza służaca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji...PDF

Formularz zgłaszania uwag ...DOC

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Programu Rewitalizacji dla Gminy Adamów na lata 2017-2023, Wójt Gminy Adamów  informuje, że w dniach od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. na ternie Gminy Adamów przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciel instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.  
Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, ul. gen. Franciszka Kleeberga 5. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy Adamów w pokoju nr 4. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępnione zostaną na stronie internetowej
www.adamow.pl w zakładce Program Rewitalizacji.
Wyniki badań posłużą opracowaniu Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.
Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.
Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej – link do ankiety:
Ankieta dla mieszkańców -
https://docs.google.com/forms/d/1s350qefpzYPtk1eAPE10PHVwthhGV_aXhJx0fCB3uQ0/edit?usp=sharing
Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych:
https://docs.google.com/forms/d/186NgHr8jZ9kWLZj86akNy5iba-rzQys0wuWfdw8Zsv4/edit?usp=sharing
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW ...PDF

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ...PDF

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.