Logo Gmina Adamów

News

News zdjęcie id 550

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ADAMOWIE

10.07.2018

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) oraz Regulaminu Przeprowadzania Konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie opracowanego i przyjętego przez Komisję Konkursową powołaną uchwałą Nr XXXV/274/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 czerwca 2018 r. Gmina Adamów ogłasza konkurs na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie.
1.  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej tj. :
1/ posiadać wykształcenie wyższe,
2/ posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3/ posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4/ niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2.  Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:
1/ Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym wraz ze zwięzłą koncepcją funkcjonowania SPZOZ w Adamowie,
2/ Dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz, ewentualnie, ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,
3/ Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4/ Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz ewentualnie dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
5/ Informację o niekaralności kandydata z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6/ Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego  zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego,
7/ Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8/ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu,
3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 i 5 winny być złożone w oryginale,
4. Kopie pozostałych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na wniosek Komisji Konkursowej  kandydat jest obowiązany przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.
5. Dokumenty należy składać w terminie do 27 lipca 2018 r. do godziny 1600 w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, pokój Nr 11, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5, 21-412 Adamów.
6. Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją „Konkurs na stanowiska kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie”, na której należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko kandydata, jego adres, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail.
7. O terminie złożenia dokumentów decyduje data i godzina ich wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Adamów.
8. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to dzień 28 lipca 2018 r. godzina 1000 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów.
9. W przypadku zakwalifikowania kandydatów przez Komisję Konkursową rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się 30 lipca 2018 r. o godzinie 1300 w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Adamów, ul. Kleeberga 5.
10. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną za wiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 28 lipca br.
11. Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Adamowie kandydaci na stanowisko Kierownika mogą uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy Adamów, pokój Nr 11  od poniedziałku do piątku w godzinach  8 – 16. Tel. 25 755 31 67.
12.  Preferowani będą przez podmiot tworzący kandydaci z prawem wykonywania zawodu lekarza, którzy udzielać będą świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Adamowie.
13. Stosownie do art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania/ umowy o pracę lub umowa cywilnoprawna na okres 6 lat.

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Sławomir Skwarek</p>

Sławomir Skwarek

Przyjęcia interesantów:

Poniedziałek - godz. 8:00 - 11:30

Czwartek - godz. 8:30 - 11:00

PRZEWODNIK PO OSTATNIEJ BITWIE KAMPANII POLSKIEJ 1939 R.

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy Adamów

ul. gen. F. Kleeberga 5
21-412 Adamów
tel./fax: 25 755 31 67
e-mail: adamow@adamow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.